DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 1000 ZŁ!

Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego DermaRocker.pl

I. Definicje / pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedający - DERMAROCKER Sp. z o.o. mieści się w miejscowości Warszawa (kod pocztowy 00-682) przy ul. Hożej 86 lok. 410. NIP: 9512433391, REGON: 366888424, KRS: 0000670647.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermarocker.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dermarocker.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Synergio a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.dermarocker.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.dermarocker.pl prowadzony jest przez:

DERMAROCKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86 lok. 410. NIP: 9512433391, REGON: 366888424, KRS: 0000670647.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dermarocker.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dermarocker.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dermarocker.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Dermarocker.pl.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dermarocker.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Dermarocker.pl,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.dermarocker.pl, dokonać wyboru towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) informacji o płatności akcyzy w przypadku braku zwolnienia

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Synergio Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i czas realizacji zamówienia

5.1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub na podstawie innej opcji dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Firma kurierska awizuje telefonicznie bezpośrednio z Kupującym termin dostawy.

5.4. Kupujący zobowiązany jest do obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym terminie doręczenia Towaru.

5.5. Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

5.6. Czas realizacji zamówienia jest podany podczas składania zamówienia. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany.

5.7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dermarocker.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego podany w potwierdzeniu,

b) płatnością za pobraniem - w przypadku płatności za pobraniem,

c) płatność elektroniczna Przelewy24: Płatności są obsługiwane przez PayPro S.A. Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy 60-327, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935,

d) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7.12., w terminie 14 dni.

7.2. Bieg 14–dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ust. 7.1) rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) lub od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

7.3 Odstąpienie od Umowy zgodnie z ust. 7.1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 7.2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres siedziby Sprzedającego (Dział I. Postanowienia ogólne) lub na adres e-mail: sklep@dermarocker.pl. W przypadku przesłania oświadczenia na adres poczty elektronicznej, Sprzedającego niezwłocznie prześle Konsumentowi, drogą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez [sklep internetowy], przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy; oraz
  • usług w zakresie gier hazardowych.


7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Towar, który jest zwracany w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (zapakowany oryginalnie)

7.8. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.

7.9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, jednakże może się on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Sprzedający dokona zwrotu dokonanych płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności bądź, jeżeli płatność została dokonana gotówką, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta najpóźniej w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na co Klient, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę.

7.11. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Al. Rzeczypospolitej 2/177, 02-972 Warszawa.

7.13. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.

7.14. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

7.15. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Dział VIII. Reklamacje

8.1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

8.2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8.3. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: sklep@dermarocker.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu. Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu.

8.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

8.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, lub dokona rekompensaty pieniężnej proporcjonalnej do wady produktu. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.6. W stosunku do Klienta niebędącego osobą fizyczną albo nabywającego produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).

8.7. Za zarządzanie procesem reklamacji odpowiedzialny jest Dział Reklamacji

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Dermarocker.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dermarocker.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dermarocker Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa lub mailowo pod adres sklep@dermarocker.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dermarocker.pl. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dermarocker.pl. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dermarocker.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl